Imajući u vidu da je lista zakona, posebnih propisa i standarda velika i podložna čestim promenama, trudićemo se da redovno i koncizno donosimo najvažnije informacije o zakonskoj regulativi i standardima u oblasti lične zaštitne opreme.

Pravilnik o ličnoj zaštitnoj opremi (LZO)

Pravilnik o ličnoj zaštitnoj opremi (Službeni glasnik RS 100/2011) određuje koje uslove lična zaštitna oprema mora da ispunjava i koja dokumentacija mora da je prati (sertifikati, deklaracije, uputstva).

Pravilnik o LZO možete preuzeti ovde.

Praktični vodič o primeni Pravlnika možete preuzeti ovde.

Standardi 

Većina standarda u Srbiji vezana za LZO je usaglašena sa standardima koje važe u EU, i oni nose početnu oznaku SRPS EN.

Domaći standardi koji nisu usaglašeni nose samo oznaku SRPS.

Roba koja je inostranog porekla i podleže standardizaciji najčešće nosi samo oznaku EN čime se potvrđuje usaglašenost sa standardom koji je važeći i obavezujući u svim zemljama EU i zemljama koje svoje zakonodavstvo usaglašavaju sa EU.

Inostrani proizvodi bi trebalo da na sebi imaju i znak usaglašenosti.